Zaujímavé odkazy

Advokáti na vašej strane
advokatinavasejstrane.sk

občianske združenie Úžera.org
www.uzera.org

Centrum právnej pomoci
www.centrumpravnejpomoci.sk

Slovenská komora spotrebiteľských organizácii
www.skso.sk

Slovenská advokátska komora
www.sak.sk

Slov-Lex, právny a informačný portál
www.slov-lex.sk

EUR-Lex, prístup k právu Európskej únie
eur-lex.europa.eu

Jazykové okienko pre právnikov
sk.pravne.sk

Kodifikačné a iné slovníky slovenského jazyka (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)
slovnik.juls.savba.sk