Rada zamestnávateľom: povinnosť poskytnúť súčinnosť exekútorovi

exekutor

Aktualizované v zmysle zákona č. 2/2017 Z. z.

Zamestnávateľom sa niekedy stáva, že sa na nich obráti súdny exekútor s výzvou na poskytnutie súčinnosti pri exekúcii vykonávanej proti zamestnancovi. Právna úprava (nielen) exekučného konania je zložitá, vnesme teda trochu viac svetla do tejto problematiky.

Súčinnosť tretích osôb, teda napríklad aj zamestnávateľa, je vyčerpávajúco upravená v § 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Toto ustanovenie exekučného poriadku upravuje najmä subjekty, ktoré sú povinné súčinnosť poskytnúť. Zjednodušene sa dá povedať, že ide predovšetkým o subjekty verejnej moci, ktoré verejnú moc vykonávajú aj vo vzťahu k povinnému. Neplatí to teda pre subjekty verejnej moci, ktoré majú vo vzťahu k povinnému postavenie zamestnávateľa.

§ 42 ods. 5 exekučného poriadku obsahuje aj objektívne kritérium povinnosti tretej osoby poskytnúť súčinnosť súdnemu exekútorovi. Platí, že ak niekto má u seba záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku podliehajúceho exekúcii alebo majetok podliehajúci exekúcii, musí umožniť exekútorovi tieto záznamy, dokumenty alebo majetok prehliadnuť a na žiadosť mu záznamy alebo dokumenty vydať alebo urobiť iné opatrenie požadované exekútorom na zabezpečenie týchto záznamov, dokumentov alebo majetku. Zároveň však platí, že tým nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti. Povinnosť mlčanlivosti je potrebné interpretovať najmä v súvislosti s ochranou osobných údajov komplexne upravených v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od 25. mája 2017 tiež nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ak súdny exekútor vyzve tretiu osobu na poskytnutie súčinnosti, má určité povinnosti aj samotný súdny exekútor. Spolu s výzvou na poskytnutie súčinnosti musí tretej osobe (napríklad zamestnávateľovi) doručiť poverenie súdu udelené súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie (§ 42 ods. 1 exekučného poriadku). V prípade exekučných konaní, ktoré sa začali po 31. marci 2017, už neplatí povinnosť súdneho exekútora oznámiť tretej osobe, ktorú vyzval na poskytnutie súčinnosti, ukončenie exekúcie. Ak sa však exekučné konanie začalo do 31. marca, súdny exekútor, ktorý vyzval tretiu osobu na poskytnutie súčinnosti, je povinný do 15 dní od skončenia exekučného konania túto skutočnosť tretej osobe oznámiť.

Zamestnávatelia majú vo vzťahu k svojim zamestnancom povinnosti, ktoré im neumožňujú poskytnúť súčinnosť súdnemu exekútorovi, pokiaľ nie je splnené spomínané objektívne kritérium podľa § 42 ods. 5 exekučného poriadku. Zamestnávateľ je prevádzkovateľom informačného systému s osobnými údajmi zamestnanca a zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je povinný osobné údaje zamestnanca chrániť. Od 25. mája 2017 má zamestnávateľ podobné povinnosti aj podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Opäť platí, že je jedno, či je zamestnávateľom podnikateľ alebo orgán verejnej moci. Ak teda nie je splnené objektívne kritérium na poskytnutie súčinnosti podľa § 42 ods. 5 exekučného poriadku, je potrebné výzve súdneho exekútora na poskytnutie súčinnosti nevyhovieť.

Nie je pritom potrebné obávať sa poriadkových pokút, ktoré súdni exekútori v takýchto výzvach zvyknú spomínať. Splnenie zákonnej povinnosti, teda neposkytnutie súčinnosti z dôvodu ochrany osobných údajov, nemôže byť sankcionované poriadkovou pokutou. Poriadkovú pokutu by i tak ukladal súd, nie súdny exekútor. Naopak, je potrebné mať na zreteli, že prezradenie osobných údajov o zamestnancovi súdnemu exekútorovi môže mať za následok postih Úradom na ochranu osobných údajovinšpektorátom práce.