Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Aktualizované 29. 3. 2020, 30. 3. 2020, 22. 4. 2020, 26. 4. 2020, 21. 5. 2020 a 3. 6. 2020

S ohľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky funguje advokátska kancelária v osobitnom režime.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 15. marca 2020 opatrenie číslo OLP12595/2020 (medzičasom zrušené a opakovane nahradené novými opatreniami), ktorým uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky okrem prevádzok uvedených v tomto opatrení. Medzi výnimky nepatrili advokátske kancelárie. Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky oznámila na webe výklad k opatreniu úradu verejného zdravotníctva, v zmysle ktorého advokátske kancelárie ostávajú otvorené, pretože advokátske kancelárie (zjednodušene) nie sú prevádzkarňami. Vychádzala pritom zrejme z pojmu prevádzkareň definovanú v § 17 zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Opatrenia úradu verejného zdravotníctva ale pripúšťali aj iný výklad. Opatreniami sa uzatvorili maloobchodné prevádzky, nie prevádzkarne. Podľa aktuálneho opatrenia z 2. 6. 2020 číslo OLP/4592/2020 už ale zanikol zákaz otvorenia maloobchodných prevádzok.

Podľa mediálnych informácii ale úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z rokovania ústredného krízového štábu dňa 28. marca 2020 zaradil medzi prevádzky, ktoré môžu byť otvorené, aj advokátke kancelárie (s účinnosťou od 30. marca 2020). Nateraz nie je zverejnené opatrenie úradu verejného zdravotníctva, ktoré by v tomto smere menilo opatrenie z 15. marca 2020 číslo OLP12595/2020. Správa sa ale nachádza na webe úradu verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva neskôr zverejnil opatrenie z 29. marca 2020 číslo OLP/2777/2020, v ktorom sa výslovne povoľuje otvorenie advokátskych kancelárii.

Neskorším opatrením úradu verejného zdravotníctva číslo OLP/3461/2020 z 21. apríla 2020, ktorým sa o. i. ruší opatrenie úradu verejného zdravotníctva číslo OLP/2777/2020 z 29. marca 2020, došlo k ďalšej úprave podmienok pre prevádzkovateľov („prvá vlna uvoľňovania“). V zmysle aktuálneho opatrenia úradu verejného zdravotníctva je možné predávať tovary a poskytovať služby v prevádzkach osobám vo veku nad 65 rokov v čase od 9:00 do 11:00. V tomto čase nie je dovolené predávať tovary a poskytovať služby iným osobám. Pôvodne podľa tohto opatrenia platil pre zvyšný čas opak, teda zákaz predaja tovarov a poskytovania služieb mimo týchto hodín osobám vo veku nad 65 rokov. Opatrením úradu verejného zdravotníctva číslo OLP/3353/2020 z 24. apríla 2020 však hlavný hygienik zrušil zákaz obsluhovania osôb starších ako 65 rokov v inom čase, než medzi 9:00 a 11:00.

Niektoré prevádzky majú z týchto pravidiel výnimku. Advokátske kancelárie takúto výnimku nemajú. Opatrením úradu verejného zdravotníctva z 19. 5. 2020 číslo OLP/4083/2020 („tretia vlna uvoľňovania“) sa zaviedlo obmedzenie predaja a poskytovania služieb v čase medzi 9:00 a 11:00 pre osoby staršie ako 65 rokov už len prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií. Pre žiadne iné prevádzky toto obmedzenie neplatí, teda ani pre advokátske kancelárie. Opatrením úradu verejného zdravotníctva z 2. 6. 2020 číslo OLP/4592/2020 (ktorým hlavný hygienik zrušil opatrenie z 19. 5. 2020 číslo OLP/4083/2020) sa zrušili vyhradené hodiny pre osoby nad 65 rokov. Došlo tiež k ďalšiemu uvoľneniu opatrení proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2.

Na základe uvedeného otvárame advokátsku kanceláriu od pondelka 30. marca 2020 v čase od 10:00 do 12:00. V blízkom čase tento rozsah hodín rozšírime. Priamy kontakt s klientami sa vracia do pôvodného stavu s obmedzeniami podľa aktuálneho opatrenia úradu verejného zdravotníctva. Pritom v čase od 10:00 do 11:00 môžu advokátsku kanceláriu navštíviť osoby vo veku nad 65 rokov. Od 24. apríla 2020 vo zvyšnom čase obslúžime všetkých klientov. Treba pritom počítať, že advokátska kancelária nebude otvorená každý deň. Závisí to aj od opatrení prijatých prenajímateľom nebytového priestoru, v ktorom advokátska kancelária sídli (no nielen od toho). V advokátskej kancelárii sa zároveň zavádzajú hygienické opatrenia podľa dostupných možností. Každému klientovi nanesieme na ruky dezinfekčný prostriedok, advokát aj klient (klienti) budú mať na sebe rúška a v priestoroch kancelárie sa bude vetrať.

Poskytovanie online bezplatného právneho poradenstva ostáva naďalej v platnosti, prednostne pre osoby v karanténe (no nielen pre ne). Ruší sa mimoriadne poskytovanie online právneho poradenstva. Záujemcovia o právne poradenstvo však môžu aj naďalej (ako predtým) posielať otázky na zverejnenú e-mailovú adresu.

Ďakujeme za pochopenie.

Pôvodný článok

Ústredný krízový štáb zakázal s účinnosťou od 16. marca 2020 činnosť prevádzok okrem vybraných prevádzok. Tento zákaz platí aj pre advokátske kancelárie. Naša advokátska kancelária je v súlade s týmto zákazom zatvorená. Poskytovanie právnych služieb naďalej pokračuje.

Advokátska kancelária sa pripojila aj k iniciatíve Slovenskej advokátskej komory a poskytuje bezplatné online poradenstvo na e-mailovej adrese:

online@pravne.sk