O advokátskej kancelárii

Advokátska kancelária vznikla v roku 2006. Už niekoľko rokov sa úzko špecializuje na oblasť ochrany spotrebiteľov, osobitne spotrebiteľov finančných služieb. Advokátska kancelária má skúsenosti najmä v oblasti pomoci fyzickým osobám s dlhmi voči bankám a nebankovkám, s exekúciami, a s takzvanými dobrovoľnými dražbami.

Odmena

V prípade využitia služieb advokátskej kancelárie treba mať na pamäti, že za jeden úkon právnej služby patrí advokátovi odmena vo výške 1/13 výpočtového základu a režijný paušál. Tento rok (2021) je to 83,62 eur (jeden úkon právnej služby) a 10,87 eur (režijný paušál), teda spolu 94,49 eur. Ide o odmenu len za jeden úkon právnej služby. Úkonov právnej služby býva takmer vždy viac. Treba tiež počítať s náhradou účelne vynaložených nákladov, najmä cestovného.

Ak je možné predmet sporu ohodnotiť a nejde o spotrebiteľský spor, odmena za jeden úkon právnej služby vychádza z hodnoty sporu. Konkrétnu výšku odmeny si možno ľahko vypočítať na webe www.trovy.sk.

Výnimočne poskytujeme právne služby aj za nižšiu cenu, ako ustanovuje advokátska tarifa. V ojedinelých prípadoch poskytujeme aj právne služby pro bono, bez odplaty. Nemáme žiadne objektívne kritériá, podľa ktorých posudzujeme, či tomu ktorému klientovi poskytneme služby za zníženú odmenu alebo zadarmo.

Klienti, ktorým Centrum právnej pomoci prizná poskytovanie právnych služieb bez spoluúčasti, a ktorým je advokát určený na zastupovanie v spore alebo v konaní, neplatia žiadnu odmenu. Neplatia ani účelne vynaložené náklady spojené s poskytovaním právnych služieb.

Spolupracujeme s viacerými spotrebiteľskými organizáciami.

Len okrajovo sa venujeme trestnému právu.

Len okrajovo sa venujeme obchodnému právu, zakladaniu obchodných spoločností a zmenám v nich. Máme ale potrebné softvérové a hardvérové vybavenie na používanie elektronického podpisu.

Takmer vôbec sa nevenujeme prevodom nehnuteľností.

Neposkytujeme služby pri vymáhaní pohľadávok. Výnimkou sú pohľadávky vysúdené spotrebiteľmi proti dodávateľom, spravidla veľkým spoločnostiam, ojedinele tiež také pohľadávky, ako dlžné výživné a podobne.

Nie sme platcami DPH.