Nové povinnosti mimovládok

1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon zavádza niektoré nové povinnosti pre už existujúce, v zákone uvedené právnické osoby administratívneho charakteru.

Zákonom sa zavádza register mimovládnych neziskových organizácii ako informačný systém verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Za mimovládnu neziskovú organizáciu, ktorá sa zapisuje do nového registra, sa považuje nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond, občianske združenie (vrátane odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov) a organizácia s medzinárodným prvkom. Register je ministerstvo vnútra povinné spustiť do prevádzky najneskôr 1. januára a 2021 a zároveň je ministerstvo vnútra najneskôr jeden mesiac pred uvedením registra do prevádzky informovať o tom na svojom webovom sídle. V súčasnosti register nie je v prevádzke.

Zákon zavádza niektoré nové povinnosti pre už existujúce právnické osoby zaradené do kategórie mimovládnych neziskových organizácii. Ide o jednoduché povinnosti, ktorých splnenie zaberie minimum námahy. Na ich splnenie je potrebné vynaložiť len zanedbateľné náklady.

Občianske združenia

Pre občianske združenia platia tri nové povinnosti. Občianske združenia sú od 1. januára 2019 povinné v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, uvádzať

 • názov,
 • označenie právnej formy (občianske združenie), ak nie je súčasťou názvu,
 • adresu sídla a
 • identifikačné číslo organizácie.


Obdobnú povinnosť má organizačná zložka občianskeho združenia. Tá je povinná uvádzať že

 • ide o organizačnú jednotku občianskeho združenia, ak nie je súčasťou názvu,
 • adresu sídla a
 • identifikačné číslo organizácie.

Je vhodné, aby organizačná zložka uvádzala pri označovaní svojho „materského“ občianskeho združenia aj označenie jeho právnej formy (občianske združenie). V súvislosti s touto povinnosťou zákon nezavádza žiadne sankcie.

Ďalšou povinnosťou už existujúceho občianskeho združenia je do 30. júna 2019 oznámiť ministerstvu vnútra aktuálny údaj o štatutárnych orgánoch alebo o členoch štatutárneho orgánu. Oznam má obsahovať údaje o štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu

 • meno a priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo a
 • deň vzniku funkcie.

K oznamu treba priložiť dokumenty osvedčujúce uvedené údaje. Najčastejšie ide o zápisnicu z valného zhromaždenia alebo iného podobného orgánu občianskeho združenia, ktoré je oprávnené štatutárny orgán alebo jeho členov voliť či menovať.

Podpisy štatutárov či členov štatutárneho orgánu na oznámení musia byť úradne osvedčené. Úradné osvedčenie podpisu sa dá vybaviť na matrike alebo u notára.

Organizácie s medzinárodným prvkom

Novú povinnosť majú ďalej organizácie s medzinárodným prvkom. Tie sú povinné do 30. júna 2019 oznámiť ministerstvu vnútra aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu

 • meno a priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo a
 • deň vzniku funkcie.

K oznamu treba priložiť dokumenty osvedčujúce uvedené údaje.
Podpis štatutára alebo podpisy štatutárov či členov štatutárneho orgánu na oznámení musí byť úradne osvedčený.

Iné právnické osoby z novej kategórie neziskových mimovládnych organizácii žiadne nové povinnosti nemajú.

Nesplnenie týchto nových povinností nespája zákon so žiadnou sankciou v podobe pokuty. Zákon počíta len s jednou nepriamou sankciou. Oznámenie občianskeho združenia o organizačných zložkách a o štatutárnom orgáne a rovnako oznámenie organizácie s medzinárodným prvkom o štatutárnom orgáne odoslané do 30. júna 2019 nie je spoplatnené správnym poplatkom. Oznámenie po tomto dátume sa spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 16,50 €, v prípade elektronického podania v polovičnej výške.

Oznámenie adresuje občianske združenie a organizácia s medzinárodným prvkom buď poštou na adresu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) do elektronickej schránky ministerstva vnútra do všeobecnej agendy.

Upozornenie v súvislosti s elektronickými schránkami

Všetkým právnickým osobám, ktoré zatiaľ nemajú aktívnu elektronickú schránku (nemajú povinnosť používať elektronickú schránku), Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vykoná úkon smerujúci k aktivácii elektronickej schránky 20. júna 2020. Najneskôr do 10 dní sa potom schránka aktivuje, ak sa do nej jej majiteľ neprihlási skôr. Potom už môžu orgány verejnej moci každej právnickej osobe doručovať písomnosti do elektronickej schránky. Týka sa to napríklad aj občianskych združení. V minulosti už ale zákonodarca termín aktivácie elektronických schránok pre všetky právnické osoby posunul. S ohľadom na zložitosť ústredného portálu verejnej správy je možné, že dôjde k ďalšiemu odkladu. Zároveň Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sľubuje modernizáciu ústredného portálu, možnosť prístupu k elektronickým schránkam cez mobilné zariadenia bez nutnosti používať občiansky preukaz a ďalšie vylepšenia. Verme, že vylepšení sa naozaj dočkáme.


Tu si môžete stiahnuť vzorové oznámenie o štatutárnom orgáne.