Neplatné postúpenie „živej“ pohľadávky bankou

ilustračné foto

Banky pomerne často využívajú služby takzvaných inkasných spoločností pri vymáhaní nesplácaných dlhov. Je bežné, že banky nesplácané úvery postúpia takýmto spoločnostiam. Neraz sa však pritom v minulosti dopúšťali chyby. Následkom bolo neplatné postúpenie pohľadávky a strata pre inkasnú spoločnosť.

Jedným z kľúčových právnych predpisov upravujúcich činnosť bánk na Slovensku je zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách upravuje veľmi presne, za akých okolností môže banka postúpiť pohľadávku z úveru na tretiu osobu, a to aj na osobu bez bankovej licencie a bez súhlasu dlžníka. Banka musí splniť niekoľko podmienok. 1. Musí písomne vyzvať svojho klienta, aby dlh zaplatil. 2. Ak je napriek takejto písomnej výzve klient banky v omeškaní viac ako 90 dní čo i len s časťou dlhu, môže banka pohľadávku postúpiť uplynutím uvedených 90 dní.

Banky však opakovane uzatvárali zmluvy o postúpení pohľadávky (pohľadávok) bez splnenia uvedených podmienok. Viaceré súdy judikovali, že takéto postúpenie pohľadávok je neplatné.

Inkasné spoločnosti, ktoré pohľadávky na seba neplatne prevzali, následne úvery mimoriadne zosplatnili. Aj toto konanie inkasných spoločností označili viaceré súdy za protiprávne. Podľa názoru súdov, napríklad Krajského súdu v Bratislave v rozsudku so sp. zn. 6Co/58/2016 a Krajského súdu v Prešove v rozsudkoch so sp. zn. 4Co/145/2014 a 19Co/177/2014, patrí zosplatnenie úveru pod správu úveru, na ktorú však má právo len banka (subjekt s bankovou licenciou). Inkasná spoločnosť, ktorá žiadnu bankovú licenciu nemá, nemá právo úver spravovať a teda ani vyhlásiť jeho mimoriadnu splatnosť.

Rozsudok Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 10Co/84/2018
Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, sp. zn. 19Co/363/2016
Rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 6Co/58/2016
Rozsudok Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 4Co/145/2014
Rozsudok Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 19Co/177/2014
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 7 Cdo 26/2017
Judikát R 60/2018
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 1Obdo/92/2018