Mimoexekučné zrážky zo mzdy: upozornenie pre zamestnávateľov


Z činnosti advokátskej kancelárie je známe, že veritelia, najmä takzvané vymáhačské firmy (inkasné spoločnosti), ale často aj nebankovky, sa obracajú na zamestnávateľov s výzvami na vykonávanie zrážok zo mzdy na základe dohôd o zrážkach zo mzdy. Takéto konanie veriteľov je protiprávne.

Dohoda o zrážkach zo mzdy je jedným zo zabezpečovacích inštitútov slúžiacich na zabezpečenie pohľadávok.

V minulosti dohodu o zrážkach zo mzdy hromadne používali banky aj nebankovky v spotrebiteľských zmluvách. Takéto dohody sa dajú nájsť aj dnes. Podľa § 5a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je zabezpečenie pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy neprípustné. Prípustné je len za podmienky, že dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť. Dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorou sa zabezpečuje záväzok zo spotrebiteľskej zmluvy, je však tiež spotrebiteľskou zmluvou. O spotrebiteľskej zmluve platí vyvrátiteľná zákonná domnienka podľa § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka, že nie je individuálne dojednaná*, teda že ju spotrebiteľovi predložil dodávateľ na podpis a spotrebiteľ nemohol ovplyvniť jej obsah. Ak dodávateľ tvrdí opak, je na ňom dôkazné bremeno. To platí v spore na súde.

Zamestnávateľ teda nemá žiadnu možnosť, ako posúdiť, či dohoda o zrážkach zo mzdy predložená veriteľom, vôbec môže spĺňať podmienku na to, aby pre ňu platila výnimka podľa zákona a nepovažovala sa neprípustné zabezpečenie pohľadávky.

Zamestnanec má právo na mzdu. Je to jedno zo základných práv chránených nielen ústavou, ale aj Trestným zákonom. Nevyplatenie mzdy je trestným činom podľa § 214 Trestného zákona. Ide tiež o delikt, ktorý by mohol postihnúť inšpektorát práce. Jediným legálnym postupom zamestnávateľa v prípade, že dostane výzvu od banky, nebankovky či vymáhačskej firmy, je takúto výzvu ignorovať. V opačnom prípade sa sám vystavuje nebezpečenstvu za nelegálne nevyplatenie mzdy. Zamestnávateľ pritom nemá žiadny právny vzťah voči tomu, kto mu predloží výzvu na realizáciu zrážok zo mzdy. Ignorovanie takejto výzvy pre zamestnávateľa nepredstavuje žiadne riziko.

Iným prípadom je realizácia exekučných zrážok zo mzdy. Výzvu súdneho exekútora je zamestnávateľ povinný rešpektovať. V prípade dohody, ktorou nie je zabezpečená pohľadávka zo spotrebiteľskej zmluvy je tiež možné vykonávať zrážky zo mzdy. Zamestnávateľ sa však musí uistiť, či naozaj nejde o spotrebiteľskú zmluvu. V pochybnostiach je istejšie zrážky zo mzdy nerealizovať.


* Slovo jednať, dojednať (ako nezvratné sloveso), je nespisovné slovo. Používa sa však v mnohých právnych predpisoch ako legálny termín. Nedá sa teda vyhnúť použitiu tohto nespisovného výrazu. Pozri tiež sk.pravne.sk.